Call centar: +381 60 58 58 391

Ugovor o prodaji na daljinu

 

Zaključen dana __________ godine u _______________ između:

 

  1.      Privrednog društva Kuzey Global d.o.o. iz Beograda, matični broj 21636932

 

  1.      _______________________________ kao kupac, na sledeći način:

 

Član 1.

Ovim ugovorom Prodavac prodaje, a Kupac kupuje po računu broj: ____________________

Prodavac je obavezan da Kupcu preda robu tako da Kupac postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje da za to isplati cenu i preuzme robu.

Ovaj ugovor zaključen je kao ugovor o prodaji na daljinu u smislu člana 27. Zakona o zaštiti potrošača („Sl.Glasnik RS“ br.62/2014, 6/2016-dr.zakon I 44/2018-dr.zakon) jer je zaključen posredstvom interneta kao sredstva komunikacija.

Član 2.

Kupac zaključenjem ovog ugovora potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja obavestio o sledećem:

1. Osnovnim obeležjima i poreklu robe ili usluge;

2. Adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca;

3. Prodajnoj ceni kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti kupcu na teret;

4. Načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama / reklamacijama kupca;

5. Pravu kupca na jednostrani raskid ugovora pod uslovima koji su propisani zakonom;

6. Podršci koju trgovac pruža kupcu posle prodaje, ugovornim garancijama i uslovima pod kojima kupac ima pravo na ugovorne garancije;

7. Vremenu na koje se ovakvi ugovori zaključuju;

8. Uslovima za jednostrani raskid ugovora tj Pravu na odustanak od ugovora;

9. Adresi na kojoj Prodavac posluje i adresi na koju kupac može da uputi sve primedbe, reklamacije i žalbe.

Član 3.

Prodavac je dužan da kupcu isporuči robu u roku od 10 dana od dana zaključenja ovog ugovora s tim da rok ne može biti duži od 30 dana.

Isporuka robe izvršiće se na sledeći način: kurirskom službom na teritoriji Republike Srbije, a troškove isporuke snosi Prodavac.

Isporuka će biti izvršena kupcu ili licu koje je on ovlastio, a isključivo po nalogu kupca.

Član 4.

Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te ukoliko ima primedbi odmah istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom i odbije prijem ovakve robe.

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru:

1) Ukoliko je postojala u času prelaska rizika na kupca, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Prodavac znao;

2) Ukoliko se pojavila posle prelaska rizika na kupca, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na kupca;

3) Ukoliko je kupac mogao lako uočiti, ukoliko je Prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora kupcu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na kupca, Prodavac odgovara u roku od dve godine od predaje stvari, s tim što se predpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na kupca. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca, predpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Momenat prelaska rizika sa Prodavca na Kupca je momenat predaje robe kupcu ili licu koje je kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime.

U slučaju postojanja nedostataka za koje Prodavac odgovara, na prava kupca i postupak ostvarivanja prava primenjuju se odredbe Zakona, osim ako je ugovoreno drugačije.

Član 5.

Kupac se obavezuje da za robu koje je predmet ovog ugovora isplati Prodavcu iznos od _________________ dinara, u skladu sa računom ili otpremnicom.

Član 6.

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ovim ugovorom.

Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

Član 7.

U slučaju spora, ugovarači su saglasni da obe strane ulože maksimalan napor u rešavanju spora vansudskim sredstvima u skladu sa Zakonom.

Član 8.

Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacija i to: emailom u jednom originalnom primerku na osnovu koga je napravljeno 2 kopije, od kojih jedna za kupca, jedna za Prodavca.

 

Prodavac______________________           (M.P)              Kupac_________________________